سپاس شده توسط  سعید جوادی ، - neo - ، ATMX ، hossein sadr ، مرد تنها