سپاس شده توسط  سعید جوادی ، abbasnaeij ، سعید شهباز ، ali farahmand ، پویاکرگ 500 پ