سپاس شده توسط  صالح غلامیان ، Koresh ، امید ، MAHDIS